Bağlantıları atla

Kültürlerarasılık | Haritalama Raporu

Kültürlerarasılık, kültürel çeşitliliğe ve çoğulculuğa değer vermekte ve bu da zorunlu olarak makul kültürel düzenlemelerin uygulanmasını gerektirmektedir. Kültürlerarasılık, aynı zamanda, entegrasyonun hem azınlıkların hem de çoğunlukların birbirlerine uyum sağladığı iki yönlü bir süreç olarak tanımlandığı entegrasyon ve sosyal içerme hedeflerine vurgu yapmaktadır. Ek olarak tıpkı çok kültürlülük gibi, kültürlerarasılık da genellikle azınlık grup üyelerinin yaşadığı yapısal, politik, ekonomik ve sosyal dezavantajları ve eşitsizlikleri ele almakla ilgilenmektedir. Bu da ayrımcılığa karşı önlem almayı, dezavantajlı gruplara özel yardımlar sağlamak için olumlu eylemler gerçekleştirmeyi ve sistematik eğitim dezavantajlarını ortadan kaldırmak için adımlar atmayı içermektedir. Başka bir deyişle, kültürlerarasılık çok kültürlülüğün temelleri üzerine inşa edilmektedir.

Bununla birlikte, bu benzerliklerin yanı sıra kültürlerarasılık, kültürlerarası diyaloğa, etkileşime ve alışverişe merkezi bir vurgu yapmaktadır. “Kültürlerarası diyalog”, eşitliğe dayalı farklı kültürel bağlara sahip bireyler ve gruplar arasında açık ve saygılı görüş alışverişi olarak tanımlanabilmektedir. Kültürlerarası etkileşim ve diyaloğa yapılan bu vurgu, çok kültürlülüğün bazı versiyonlarında (Parekh’in diyalojik çok kültürlülüğü gibi) mevcuttur, ancak tüm versiyonlarda mevcut değildir. Kültürlerarasılık, kültürlerarası diyaloğun, insanların kendilerininkinden farklı kültürel inançlar ve uygulamalar hakkında daha derin bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olduğunu, karşılıklı anlayışı geliştirdiğini, kişilerarası güveni, işbirliğini ve katılımı artırdığını ve hoşgörü ve karşılıklı saygıyı teşvik ettiğini ileri sürmektedir. Ek olarak kültürlerarasılık, toplumsal düzeyde kültürlerarası diyaloğun kamusal yaşamdaki önyargının ve kalıp yargıların azaltılmasına yardımcı olduğunu, çeşitli ulusal, etnik, dilsel ve inanç toplulukları arasındaki ilişkileri kolaylaştırdığını ve kültürel açıdan farklı toplumların ortak bir amaç ve duygu etrafında bir araya gelmesini ifade eden entegrasyonu sağladığını öne sürmektedir.

Kültürlerarasılık, özellikle, paylaşılan evrensel değerlere dayanan güçlü bir uyumlu toplum duygusu yaratmayı amaçlamaktadır. Kültürlerarasılığın bazı versiyonları, bu paylaşılan değerlerin, yeni bir ortak kültürün yavaş yavaş ortaya çıkacağı kültürlerarası diyalog süreci yoluyla geliştirilmesi gerektiğini öne sürmektedir. Buna karşılık, Avrupa Konseyi perspektifinden, kültürlerarasılığın dayandığı evrensel değerler, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve tüm insanların eşit haysiyete ve eşit saygı görme hakkına sahip olduğunun tanınmasıdır. Kültürlerarasılık, ikinci yaklaşıma dayandığında, ahlaki göreceliliği “kültürel farklılık” temelinde reddetmekte ve bunun yerine bu evrensel değerleri ihlal eden liberal olmayan kültürel uygulamalara karşı eleştirel bir duruş sergilemektedir.[1]

Haritalama Raporu çok yakında www.mumkun.org’ta!

[1] “Kültürlerarasılık ve çok kültürlülük: kavramlar ve tartışmalar”  Marytin Barret

Yorum Bırakın

Close Bitnami banner
Bitnami